Za odborový a profesní svaz Unie orchestrálních hudebníků ČR mohu prohlásit, že požadavky zástupců zaměstnanců a uměleckých rad Opery ND a SO vnímáme jako zcela oprávněné. Odmítáme snahu některých zainteresovaných, kteří se snaží vyhlášení "stávkové pohotovosti" vykreslovat jako jakousi problematickou snahu omezeného počtu zúčastněných s jediným cílem — dehonestovat vedení ND. Je nutné si uvědomit, že současnému stavu předcházel otevřený dopis, pod který se podepsalo cca 370 zaměstnanců Opery ND a SO, to včetně některých vedoucích zaměstnanců ND a SO.

U nynější "stávkové pohotovosti" se jedná o projev nesouhlasu souborů Opery ND a SO s kroky vedení ND ohledně Opery ND a SO a se způsobem jednání Garanční rady pro ND. V tomto smyslu potvrzujeme, že zástupci zaměstnanců zastupují jednotný postoj členů souborů Opery ND a SO. V tuto chvíli je vysoce neobjektivní stavět věc jen do roviny sporu odborových organizací s vedením ND. Zásadními kritiky předchozího jednání vedení ND a vzniklého stavu jsou totiž i zástupci uměleckých rad operních souborů, včetně sólistů. Z toho je patrné, že jde o komplexní problém, který si zaslouží adekvátní způsob jednání
a řešení. Nynější podoba "stávkové pohotovosti" je podle našeho názoru velice korektní formou komunikace jak směrem k divákům, tak směrem k vedení ND a ke zřizovateli, tedy Ministerstvu kultury ČR. To vše po zjevné snaze zúčastněných jednat viz dva otevřené dopisy s žádostí o podání vysvětlení otázek kladených řediteli ND Janu Burianovi, které se bezprostředně týkají souborů Opery ND a SO.

Stále zůstává i naší jedinou snahou dosáhnout standardního nastavení vztahů a sociálního dialogu, který je přirozený v jiných kulturních organizacích. Ať jde o řádné obsazení pozice ředitele organizace formou výběrového řízení za účasti zástupce zaměstnanců, nebo o výběr uměleckého vedení souborů. V drtivé většině obdobných organizací se takto děje zcela přirozeně, nikoliv v ND. Takové jednání je základem stabilního a funkčního provozu umělecké organizace. Není pravdou, že by si zástupci zaměstnanců a uměleckých rad nějak vynucovali spolurozhodovací roli v případě výběrů ředitele Opery ND a SO nebo uměleckých ředitelů. V tomto smyslu ovšem není možné, aby v tak zásadních otázkách byly konkrétní orgány zástupců zaměstnanců a uměleckých rad vedením organizace ignorovány. Snahou zástupců
zaměstnanců a uměleckých rad je, aby konkrétní kroky byly s těmito orgány alespoň řádně projednány, u odborových organizací z pozice zákoníku práce, u uměleckých rad z podstaty jejich poradního statutu vůči vedení ND Praha. K projednání by mělo vždy dojít formou vzájemného dialogu a spolupráce všech zúčastněných stran, a to ještě před vlastním rozhodnutím.

V případě ND není možné opomenout ani roli Garanční rady pro ND, která podle našeho názoru nesplňuje účel své existence jako nezávislého poradního orgánu ministra kultury. Z geneze vzniku a vývoje obsazení Garanční rady pro ND je zjevné, že více než roli poradního orgánu ministra kultury plní Garanční rada pro ND svým jednáním spíše jen "ochranou bariéru" jakémukoliv rozhodnutí pana ředitele Jana Buriana. Navíc v jednání Garanční rady pro ND postrádáme transparentnost a naplňování podmínek fungovaní podle její "zřizovací listiny".

Jsme přesvědčeni o tom, že spolupráce a včasný dialog nebyl ze strany vedení ND učiněn tak, jak mohl a měl být. Národní divadlo by mělo být klenotem. Místem kde se kultura potkává na každém kroku a kde
dialog otevírá cestu ke vzájemné úctě a smysluplné spolupráci.

Jiří Dokoupil, v. r.
prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR