Zástupci níže uvedených odborových, profesních a zaměstnavatelských organizací působících v oblasti kultury se dohodli, v zájmu zajištění a zkvalitnění veřejných kulturních služeb, na prosazování následujících požadavků. Jejich základem je naplňování strategických materiálů z hlediska financování, které schválila předchozí Vláda ČR. Jedná se především o Státní kulturní politiku na léta 2015–2020.

1. Navýšení rozpočtu Ministerstva kultury ČR na 1 % výdajů státního rozpočtu na kulturu jako veřejnou službu, tzn. bez výdajů na majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi dle zákona č. 428/2012 Sb. V nominálním vyjádření požadujeme navýšení rozpočtu Ministerstva kultury ČR o minimálně 2,210 mld. Kč.


2. Při respektování nutnosti pečovat o zachování nemovitého kulturního dědictví, je nezbytné nasměrovat rozpočet MK ČR k podpoře odměňování zaměstnanců, tvůrců a lidí působících
v jednotlivých oborech kultury.


3. Převedení výplaty náhrad souvisejících s majetkovým vyrovnáním s církvemi a náboženskými společnostmi dle zákona č. 428/2012 Sb. z Ministerstva kultury ČR na Ministerstvo financí ČR.


4. Navýšení Státního programu na podporu profesionálních divadel, orchestrů a pěveckých sborů na úroveň předpokládanou plánem implementace Státní kulturní politiky na léta 2015–2020, a to
minimálně na 500 mil. Kč.


5. Vytvoření Státního programu na podporu muzeí a galerií.


6. Navýšení prostředků na program Kulturní aktivity, včetně Programu státní podpory festivalů profesionálního umění, a to na celkovou částku 1 mld. 200 mil. Kč.


7. Navýšení Programu na podporu projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií na 150 mil. Kč.


8. Navýšení Programu veřejných informačních služeb knihoven na 100 mil. Kč.


9. Podpora zpřístupnění kulturního dědictví v digitální podobě nejširší veřejnosti prostřednictvím knihoven.


10. Pro oblast tanečního umění zavedení tzv. druhé kariéry umělců.


Unie zaměstnavatelských svazů ČR
Unie orchestrálních hudebníků ČR
Unie profesionálních zpěváků ČR
Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR
Asociace hudebních festivalů ČR
Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody
Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.
Sdružení knihoven ČR
Asociace nezávislých divadel ČR
Herecká asociace
Odborová asociace divadelníků
Svaz českých knihkupců a nakladatelů
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Asociace profesionálních divadel ČR
Vize tance
Taneční sdružení ČR