O nás

Vítejte na oficiálních stránkách UNIE – odborového svazu orchestrálních hudebníků ČR.

 

Jako odborová a profesní organizace sdružujeme profesionální hudebníky a další zaměstnance komorních, symfonických a divadelních orchestrů a pěveckých souborů, působících na území České republiky, ale i svobodné umělce, účinkující v českých hudebních tělesech. Více detailů najdete ve stanovách Unie.

  

UNIE je členem Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS).

 

Z historie 

25. června 1920 byly výnosem Zemské správy politické pod jednacím číslem 8-A,5743

schváleny Stanovy UNIE Československých hudebníků v Praze a tyto Stanovy byly

otištěny v Hudebním věstníku ročník XIII. Je dnes s podivem, že již tehdy vycházel Hu-

dební věstník, což svědčí o tom, že oblast hudby nebyla na okraji pozornosti společnosti

v této době. Stanovy podepsal tehdejší starosta UNIE pan Karel Kopecký a jednatel pan

František Karhánek.

Příchodem nacistické éry činnost UNIE byla citelně narušena jak po stránce majetkové

(uvažovalo se i o koupi vlastního domu UNIE v Myslíkově ulici), ale především po

po stránce organizační. Co zbylo po tehdejší UNII zřejmě zlikvidovalo období nastupující-

ho socialismu v Československu. Nové odbory- Revoluční odborové hnutí- do svých řad vstřebaly všechny aktivity, které by mohly obnovit svou činnost. Zakládající členové UNIE již dávno zemřeli, Hudební věstník přestal vycházet a stopy po UNII končí.

Po sametové revoluci v roce 1989 došlo k vytvoření nových odborových svazů.

Proto se 25. února 1990 konal ustavující sjezd československých hudebníků v Praze a

nová organizace, UNIE československých orchestrálních hudebníků, se stala pokračovatelkou UNIE z let první republiky. Prvním předsedou se stal pan Jakub Waldmann, člen orchestru České filharmonie.

Funkci výkonného tajemníka vykonával od založení UNIE OH až do odchodu do důchodu v dubnu roku 2003 pan Robert Bezděk.

V roce 1992 se konal I.řádný sjezd UNIE OH, který opět zvolil pana Jakuba Waldmanna prezidentem UNIE OH.

Při rozdělení republiky v roce 1992 slovenští kolegové ustavili, v čele s panem Karolem

Petöczem, vlastní organizaci UNIA-sväz slovenských orchestrálních hudebníkov v Bratislavě.

Ve dnech 10 –11. 2. 1996 se konal II.řádný sjezd UNIE OH ČR a na tomto jednání byl prezidentem UNIE OH zvolen pan Jaromír Rychetský, člen orchestru opery Národního divadla v Praze.

 

III.řádný sjezd UNIE OH (16.4.1999) rozhodl, že UNIE OH bude nejen odborovým, ale i profesním svazem orchestrálních hudebníků a prezidentem UNIE OH zvolil Ivana Pazoura, člena orchestru České filharmonie.

Od roku 1992 byla UNIE OH členem mezinárodní organizace hudebníků-FIM

Zástupci UNIE OH se zúčastnili kongresů FIM v Paříži, Tokiu a v Bernu.

UNIE OH OH se také stala zakládající organizací společnosti INTERGRAM, která je ochrannou organizací výkonných umělců.

V roce 1999 se UNIE OH stala zakládající organizací profesního Sdružení výkonných umělců, které zastupuje odborové svazy a umělecké organizace z většiny uměleckých profesí. V čele tohoto sdružení byl pan Jakub Waldmann.

 

IV. řádný Sjezd UNIE OH OH se uskutečnil dne 4.5.2002 v hotelu Bohemia v Brně a potvrdil ve funkci prezidenta UNIE OH OH Ivana Pazoura.

Od května 2003 je výkonným tajemníkem UNIE OH Jindřich Ptáček.

7. května 2003 prezident UNIE OH Ivan Pazour podepsal Smlouvu o vzájemné spolupráci s Konfederací odborových svazů, zastoupenou předsedou Milanem Štěchem.

6. prosince 2003 se sešel mimořádný sjezd UNIE OH, který se usnesl, že UNIE OH požádá Českomoravskou konfederaci odborových svazů o přijetí za řádného člena.

3. Sněm Českomoravské konfederace odborových svazů na svém zasedání 10. prosince 2003 přijal Unii OH za řádného člena ČMKOS

.

V. řádný sjezd UNIE OH se konal 23. dubna 2005 v kavárně Rudolfina. a prezidentem UNIE OH byl znovuzvolen Ivan Pazour.

Zástupcem UNIE OH ve výboru Sdružení výkonných umělců na příští volební období byl zvolen Jindřich Ptáček.

Členem správní rady Nadace Život umělce za Unii OH byl zvolen Jaromír Černík, člen České filharmonie.

V. sjezd UNIE OH OH rozhodl ukončit členství UNIE OH ve FIM, zejména pro značný nepoměr mezi vynakládanými prostředky a výslednou prospěšností pro členy UNIE OH.

Zástupci UNIE OH (prezident Ivan Pazour nebo výkonný tajemník Jindřich Ptáček) se účastní aktivně činnosti ČMKOS - na pravidelných Radách ČMKOS, na Sněmech a na Sjezdech ČMKOS. Jindřich Ptáček byl předsedou Informační a propagační komise IV. Sjezdu ČMKOS.

Dosavadní členství UNIE OH v ČMKOS se jeví jako prospěšné a výhodné, zejména v oblasti legislativní – pracovního práva, kde se podařilo dosáhnout významných výsledků.

VI. řádný sjezd Unie OH znovu zvolil Ivana Pazoura prezidentem Unie OH a Jindřicha Ptáčka zástupcem Unie ve Sdružení výkonných umělců.

 

VI. řádný sjezd Unie OH se konal 15. března 2008 v sídle Unie OH, Senovážné nám. 23, Praha 1.

I.Pazour zhodnotil plnění usnesení V. sjezdu Unie.

Prezident Unie, nebo v jeho nepřítomnosti tajemník, se pravidelně účastní zasedání Rady ČMKOS, Sněmů a Sjezdů ČMKOS. Unie OH je zapojena do systému regionálních právních poraden (RPP) ČMKOS, těchto právních služeb členové Unie dostatečně využívají v pracovně - právních problémech.

Konstatoval, že s významnou pomocí ČMKOS se podařilo zabránit řetězení termínovaných pracovních smluv v novém ZP. Podařilo se změnit možnost zneužívání odchylného zařazování hudebníků do platových stupňů v nařízení vlády č. 330.

Unie OH využívá možnosti kontroly BOZP u zaměstnavatelů a proto na ně může čerpat prostřednictvím ČMKOS dotace ze státního rozpočtu.

I.P. se zabýval novelou autorského zákona, která nově zavádí pro členy orchestrů problém tzv. zaměstnaneckého díla s velmi negativními ekonomickými dopady, zmínil potřebnost změny zpět a nastínil způsob jak toho dosáhnout.

VI. sjezd byl informován o výsledcích auditů, které provedla na žádost Magistrátů Unie OH v KSO, dále v DJKT a v PF, kterým se zamezilo jejich sloučení.

J. P. informoval o založení hudební agentury Unie AEROTONE, s.r.o., která bude zajišťovat seriózním a odborným způsobem umělecké aktivity

J. Černík, zástupce Unie v Nadaci Život umělce, informoval o činnosti Nadace, o vyhlašování grantů na podporu uměleckých akcí, o podporách přidělovaných sociálně potřebným umělcům a jejich rodinám.

VI. sjezd Unie OH přijal navržené změny Stanov.

Prezidentem Unie byl znovu zvolen Ivan Pazour.

Zástupcem Unie OH ve Správní radě Nadace Život umělce byl znovu zvolen Jaromír Černík

Zástupcem UNIE OH ve výboru Sdružení výkonných umělců na příští volební období byl zvolen Jindřich Ptáček.

 

VII. řádný sjezd Unie orchestrálních hudebníků ČR, profesního odborového svazu se konal dne 28. května 2011, v sídle Unie OH, Senovážné nám. 23., Praha 1, v zasedacím sále č.16.

Po nezbytných zahajovacích formalitách, vystoupil Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. Ve svém projevu velice kriticky zhodnotil činnost současné vlády vzhledem k nepříznivým dopadům důchodové, daňové, zdravotní a sociální reformy na naprostou většinu obyvatel České republiky. Na závěr odpovídal na otázky delegátů.

Po přestávce přednesl I. Pazour zprávu o činnosti Unie OH za období od minulého VI. sjezdu Unie OH.

Rekapituloval účast zástupců Unie OH na pravidelných Radách Českomoravské konfederace odborových svazů, na Sněmech Českomoravské konfederace odborových svazů, které se konají během roku dvakrát a na Sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů. Významnou pomocí pro členy Unie OH je možnost využívání Regionálních právních poraden a možnosti kontrol BOZP (Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Připomněl dále historii vyjednávání s Asociací symfonických a pěveckých sborů (dále ASOPS) o Kolektivní smlouvě vyššího stupně (dále KSVS. Na začátku vyjednávání byla ASOPS Unií OH upozorněna na to, že podle zákona nejsou oprávněni uzavírat KSVS, neboť nejsou zaměstnavatelským svazem, ale pouze občanským sdružením právnických osob. Toto upozornění bylo zásadně odmítnuto s tím, že ASOPS je členem Asociace zaměstnavatelských svazů ČR a z tohoto důvodu toto oprávnění mají. Po dvou letech velice nesnadného vyjednávání, které někteří ředitelé zásadně odmítali, nebo je označovali za likvidační, ASOPS Unii OH oznámil, že bohužel nejsou zaměstnavatelským svazem, jsou pouze občanským sdružením právnických osob a podle zákona nejsou oprávněni uzavírat KSVS. Tato záležitost jen dokazuje úroveň a kvalitu právního vědomí ASOPS.

Dále byla zmíněna aktivita Unie OH při přípravě novely autorského zákona a snaha o vytvoření zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře.

J. Ptáček informoval o pomoci centrály při vyjednávání Kolektivních smluv v jednotlivých orchestrech a o kontrolách BOZP, které jsou zaměřeny především na zlepšování pracovních podmínek hudebníků.

Vojtěch Jouza, zástupce Unie OH ve Správní radě Nadace Život umělce seznámil delegáty sjezdu Unie OH s činností Nadace Život umělce, s možnostmi sociálních výpomocí a s podporami, které Nadace vynakládá na kulturní projekty.

Petr Pergel a Jan Petřík informovali o situaci ve Státní opeře Praha a v Národním divadle. Shodně konstatovali, že postup Ministerstva kultury způsobil ve všech uměleckých souborech intenzivní pocit existenční nejistoty. Zároveň označili ohlašovanou „reformu“ jako odborně nepodloženou a nedostatečně připravenou.

VII. sjezd Unie OH ČR zvolil Vojtěcha Jouzu zástupcem Unie OH ve Správní radě Nadace Život umělce na druhé funkční období.

VII. sjezd Unie OH ČR zvolil Ivana Pazoura členem dozorčí rady Nadace Život umělce na druhé funkční období.

VII. sjezd Unie OH ČR zvolil zástupcem Unie OH ve Sdružení výkonných umělců Jiřího Řeháka.

Po diskusi o změnách Stanov Unie OH byl návrh nových Stanov přijat, s platností od 28.5. 2011.

Ivan Pazour byl v tajném hlasování znovu zvolen prezidentem Unie OH ČR na další funkční období.

Viceprezidentem Unie OH byl zvolen aklamací Jan Buble.

Po diskusi o budoucnosti agentury AEROTONE bylo rozhodnuto o složení výběrové komise, která doporučí Radě Unie OH kandidáta na místo jednatele této společnosti.

 

VIII. řádný sjezd Unie orchestrálních hudebníků ČR, profesního odborového svazu se konal dne 3. května 2014, v sídle Unie OH, Senovážné nám. 23., Praha 1, v zasedacím sále č.16.

Ivan Pazour po formálním zahájení VIII. sjezdu Unie OH přivítal nově zvoleného předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středulu, který přijal pozvání účastnit se sjezdu Unie OH. Josef Středula velice uvítal pozvání a potvrdil svůj dlouhodobý zájem o kulturu a hudbu zvláště. Konstatoval, že současná situace je pro českou kulturu opravdu nelehká, především v nerovnoměrném a mnohdy chaotickém přerozdělování rozpočtového určení daní, které ve svém důsledku postihuje především kulturu regionální, neboť nebývají ani zohledněny platové tabulky, které by měly být platné pro státní Příspěvkové organizace.

Při minulém setkání s premiérem České republiky J. Středula požádal, aby odborové svazy v kultuře se mohly znovu setkat s ministrem kultury, tak jak to ministr kultury přislíbil na setkání minulém 13. března. Toto setkání bylo domluveno na 27.5. 2014. J. Středula připraví před tímto setkání předporadu všech účastníků, aby jednání s ministrem mohlo být maximálně informativní, přitom aktivní a co nevíce účinné.

Dále zmínil mj. obrovský nesmysl minulých pravicových vlád, které prosazovaly prodlužování odchodů do důchodu až do 72 let, což zvláště u profesí fyzicky náročných je zcela nesmyslné. Mezi tyto profese patří přirozeně i hudebníci, kteří pro jednostrannou zátěž a náročnost svého povolání, mohou být daleko dříve než ostatní zaměstnanci limitováni a znevýhodněni svým zdravotním stavem.

I.Pazour poděkoval J. Středulovi za jeho vystoupení a připomněl, že např. pracovní doba výkonných umělců v Zákoníku práce je stále v legislativním vakuu. Velice obtížnou situaci regionálních orchestrů a divadel by mohl vyřešit opravdu kvalitní Zákon o rozpočtovém určení daní, stejně tak jako připravovaný Zákon o kultuře, o jehož přípravě a potřebnosti se již zmiňoval ministr kultury.

Po delší diskusi I.Pazour poděkoval J. Středulovi za to, že se účastnil VIII. sjezdu Unie OH a přečetl Usnesení VI. sjezdu Českomoravské Konfederace Odborových Svazů.

I.Pazour přednesl Zprávu prezidenta Unie OH o činnosti v období od minulého sjezdu, kterou po diskusi vzali delegáti všemi hlasy na vědomí.

Zprávu Revizní komise Unie OH o činnosti v období od minulého sjezdu vzali delegáti sjezdu na vědomí.

O činnosti Nadace Život umělce informoval člen Správní rady Nadace V. Jouza.

J, Řehák, zástupce Unie OH v Intergramu a ve výboru Sdružení výkonných umělců seznámil s činností těchto organizací.

Byla zastavena činnost společnosti AEROTONE.

Dále se VIII. sjezd Unie OH zabýval změnou Stanov Unie OH.

R. Vácha (ČF) přednesl a vysvětloval změny jednotlivých částí Stanov Unie OH.

P. Macke nesouhlasil a navrhuje o tomto návrhu vůbec nejednat. Byl podán sice v termínu, který určila Rada Unie OH na svém zasedání 10. 4. 2014, ale je tak obsáhlý, že kvalitní diskuse o všech změnách zcela eliminuje jakýkoliv jiný časový prostor, který by měl být věnován aktuálním a skutečně nesmírně potřebným problémům Unie OH. Mimo tří opravdu důležitých změn, o kterých by měla být vedena mnohostranná diskuse (tzn. vice prezident, poradní a výkonný výbor, příspěvky), všechny ostatní změny jsou více méně formální, formulační a není jistota, že jsou v pořádku legislativně. Návrh přijat nebyl.

Byl změněn poměr odvodu části příspěvků členů Unie OH na 70:30 ve prospěch Základních organizací.

Byla zrušena funkce viceprezidenta.

Zástupcem Unie OH ČR v Nadaci Život umělce byl zvolen V. Jouza

Zástupcem Unie OH ČR ve výboru Intergramu a ve výboru Sdružení výkonných umělců byl zvolen J. Řehák.

I. Pazour nebyl zvolen prezidentem Unie OH na další funkční období.

Vedení Unie OH ČR do svolání Mimořádného sjezdu převzal podle Stanov výkonný tajemník J. Ptáček.

 

Mimořádný sjezd Unie orchestrálních hudebníků ČR byl svolán na 26.6. 2014.

Na programu bylo dokončení úpravy Stanov Unie orchestrálních hudebníků ČR a především volby nového prezidenta Unie. Na začátku jednání se představili oba kandidáti – Jan Petřík (ND Praha) a Jiří Dokoupil (JF Ostrava.

Delegáti Mimořádného sjezdu nejprve přijali právním odd. ČMKOS navrženou úpravu článku I., Úvodní ustanovení Stanov Unie OH, která byla odsouhlasena na VIII, sjezdu Unie OH. Poté byla přijata úprava Stanov Unie OH, článků IX. – XI., podle znění navržených právním odd. ČMKOS.

V tajném hlasování byl prezidentem Unie OH ČR na příští funkční období zvolen Jiří Dokoupil (JF Ostrava).